Szukaj
  • officeblackjack

Regulamin konkursu

Zaktualizowano: 17 gru 2020

REGULAMIN KONKURSU „Wielki Dzień Pszczół”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem i fundatorem nagród Konkursu jest Solar Technika Sp. z o.o. siedzibą w Kalinie Wielkiej 17, 32-218 Słaboszów, KRS 0000834817, REGON 385837679 NIP 6591550562 (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez serwis Facebook. Serwis Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

3. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest na stronie https://www.facebook.com/Solar-Technika-Fotowoltaika-109073730881413 (zwanej dalej “Fanpage”)

4. Konkurs trwa od 11.12.2020r. godz. 11.00 do 20.12.2020 r. godz. 21.00


§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które wyraziły zgodę na treść postanowień Regulaminu poprzez zamieszczenie na Fanpage’u Fundatora, komentarza stanowiącego odpowiedź na pytanie konkursowe.

3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu (w tym: Fundatora), a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

5. Udział w Konkursie jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest związana warunkami Regulaminu i go akceptuje.


§ 3. ZASADY KONKURSU

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie, poza wskazanymi w § 2 powyżej jest posiadanie przez Uczestnika zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

2. Konkurs polega na udzieleniu przez Uczestnika, w okresie trwania Konkursu, kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zamieszczone na Fanpage’u Fundatora. Odpowiedzi zgłoszone po zakończeniu Konkursu nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową

3. Uczestnik przesyłając odpowiedź na pytanie konkursowe w ramach Konkursu oświadcza, iż posiada wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do przesłanej odpowiedzi oraz, że odpowiedź ta jest wynikiem jego pracy twórczej i nie jest objęta czy obciążona prawami osób trzecich

4. Uczestnik przesyłając odpowiedź na pytanie konkursowe wyraża zgodę na udzielenie Fundatorowi nieograniczonego czasowo oraz terytorialnie prawa do wykorzystywania przesłanej odpowiedzi na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne, w tym w szczególności na:

a) wprowadzanie do sieci Internet i rozpowszechnianie na portalu Facebook, Instagram oraz umieszczenie i rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Fundatora;

b) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową;

c) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

d) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie;

e) publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

5. Fundator ma prawo upoważniać inne osoby do korzystania z odpowiedzi na pytanie konkursowe w zakresie udzielonego prawa.

6. Odpowiedzi na pytanie konkursowe przesłane przez Uczestników mogą zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystane w katalogach Fundatora lub innych osób trzecich bez podawania imienia i nazwiska autora, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę.

7. Uczestnik Konkursu zapewnia, że zamieszczenie odpowiedzi na pytanie konkursowe w Internecie i katalogach Fundatora nie naruszy dóbr osobistych oraz praw autorskich osób trzecich.

8. W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Fundatorowi, Organizatorowi lub jednostkom z nimi powiązanym, bądź współpracującym z roszczeniami z powodu naruszenia ich praw, w szczególności: praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, Uczestnik podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony przed tymi roszczeniami. W przypadku, gdy wskutek wystąpienia z takimi roszczeniami Fundator, Organizator lub jednostki z nimi powiązane bądź współpracujące będą zobowiązani do zapłaty zasądzonej kwoty, z jakiegokolwiek tytułu na rzecz osób trzecich, Uczestnik naprawi szkody wynikające z roszczeń osób trzecich, w tym zwróci wszelkie koszty i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami

9. W celu rozstrzygnięcia Konkursu, Organizator powoła 3-osobową Komisję Konkursową, która zapewnia nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.

10. Komisja Konkursowa wyłoni 3 laureatów Konkursu, spośród wszystkich uczestników Konkursu, których odpowiedzi udzielone zgodnie z Regulaminem, w subiektywnej ocenie Komisji Konkursowej okażą się najciekawsze.

11. Przy typowaniu Laureatów Komisja Konkursowa stosuje następujące kryteria:

a) oryginalność proponowanej odpowiedzi na pytanie konkursowe;

b) pomysłowość Uczestnika;

c) słownictwo i stylistykę proponowanej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

12. Decyzja Komisji Konkursowej zapada jednomyślnie a protokół obrad Komisji Konkursowej przekazany zostanie Organizatorowi.

13. Laureaci Konkursu powiadomieni zostaną indywidualnie, w drodze przekazania im wiadomości przez serwis Facebook.


§ 4. NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest lampa solarna Wartość Nagrody to 70 zł brutto.

2. Laureat Konkursu nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego będącego równowartością całości lub części Nagrody. Laureatom nie przysługuje prawo zastrzeżenia określonych cech czy właściwości Nagrody, innych niż wskazane w Regulaminie.

3. Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.


§ 5. POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

1. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez Organizatora przez serwis Facebook.

2. Nagrody zostaną wydane Laureatom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski, w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.

3. W celu przekazania Nagród, Laureaci w ciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinni przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody wraz z podpisanym osobiście oświadczeniem o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu

4. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.


§ 6. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie lub w formie elektronicznej (e-mail) w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego zakończenia.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana elektronicznie na adres email info@solartechnika.com.

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni. O sposobie rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony na adres reklamującego podany w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji (w przypadku przesłania zgłoszenia reklamacyjnego przez pocztę e-mail, Organizator może odpowiedzieć przez pocztę e-mail).


§ 7. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.

3. Dane osobowe podane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu w związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie są przetwarzane (w tym są zbierane) przez Organizatora w celu realizacji Konkursu (w tym w celu rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) a także w celach analitycznych i statystycznych.

4. Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędne jest w zakresie związanym z udziałem w Konkursie.

5. Organizator nie uzyskuje i nie przetwarza danych Uczestników do logowania w serwisie Facebook.


§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Regulaminu Konkursu udostępniona jest w siedzibie Organizatora oraz na Fanpage Fundatora.

2. Organizator Konkursu może wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z Regulaminem, z dobrymi obyczajami, naruszają uzasadnione interesy Organizatora, innych Uczestników, naruszają prawa autorskie osób trzecich, lub są sprzeczne z prawem lub nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

6. Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu ustawy o grach hazardowych.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.50 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie